Toelichting planaanpassingen 2018 – 2019

29 januari 2019

In mei 2018 is het concept-masterplan voor de Geertruidentuin aan de buurt, diverse belangenorganisaties en gemeentelijke planadviesraad voorgelegd. Hoewel dit plan met brede instemming is ontvangen, is er ook ruimschoots op gereageerd. De Gemeente Deventer en Synchroon hebben de opmerkingen serieus opgepakt, besproken met diverse belanghebbenden en waar mogelijk vertaald in het plan.

De reacties spitsten zich vooral toe op de verkeersafwikkeling en het parkeren, de privacy van de omwonenden, de voorgestelde architectuur en beheer en behoud van het groen.

Toelichting planaanpassingen 2018 - 2019 - Plan - Geertruidentuin Deventer

Verkeer en parkeren

Er bestaat zorg over een goede verkeersafwikkeling en toename van de parkeerdruk in de buurt. Voor wat betreft het parkeren, worden alle 345 voor de nieuwbouw en de herbestemming van het oude ziekenhuis benodigde parkeerplaatsen op ‘eigen terrein’ binnen het plangebied voorzien. Daarbij is sprake van een spreiding van de bereikbaarheid van deze parkeerplaatsen. Circa 60% komt uit op de H.J.P. Fesevurstraat, 15% op de van Calcarstraat en 25% op de Ceintuurbaan.

Om de verkeerafwikkeling goed te kunnen beoordelen heeft de gemeente in december 2018 verkeerstellingen gehouden in de ziekenhuisbuurt. De verkeersintensiteiten zijn laag en geconcludeerd kan worden dat de toename van het verkeer door het project Geertruidentuin goed kan worden opgevangen op het bestaande wegennet. Verkeerscirculatiemaatregelen zijn daarom vooralsnog niet nodig.. Wanneer toch onwenselijke effecten optreden kan er op dat moment bekeken worden of er verkeerscirculatiemaatregelen gewenst zijn. Eventuele maatregelen moeten integraal bekeken worden. Aandachtspunt is wel de kruising Van Calcarstraat met Ceintuurbaan. Eventuele parkeeroverlast vanwege de Adelaarshorst wordt begin 2019 besproken met Go Ahead voor de actualisatie van het mobiliteitsplan.

Toelichting planaanpassingen 2018 - 2019 - Verkeer en Parkeren - Geertruidentuin Deventer

Privacy omliggende woningen en architectuur

Met name vanuit de omwonenden aan het begin van de H.J.P. Fesevurstraat en de Brinkgreverweg is ernstig bezwaar aangetekend over de afstand en hoogte van de nieuwbouw tot hun woningen en de weg langs de achtertuinen van de woningen aan de Brinkgreverweg. Verder is veel gereageerd op de relatief strakke orthogonale architectuur met 3 lagen en platte daken in het plan van 2018.

Het plan is op al deze punten sterk aangepast. Zo is de bebouwing meer geconcentreerd in de richting van het oude ziekenhuis. Hiermee ontstaat een plezierig groen verblijfsgebied aan de rand van het plan. De toegankelijkheid voor autoverkeer (behoudens hulpdiensten) wordt hier vermeden evenals een sluiproute voor brommers en fietsers naar de Ceintuurbaan middels de profilering van het pad door deze groene rand en door handhaving van het gesloten hekwerk naast Ceintuurbaan 4.

Toelichting planaanpassingen 2018 - 2019 - Impressie Voorstel 2019 - Geertruidentuin Deventer

Verder is een grotere differentiatie in de bouwvolumes en bouwhoogten aangebracht. Deze bedraagt maximaal bedraagt 3 lagen (plat of incl. kap), behoudens aan de Ceintuurbaan, waar ook sprake is van 4 bouwlagen.

De Geertruidentuin krijgt binnen haar historische hekwerk en bomenranden een geheel eigen identiteit als groene buurt in de stad. De architectuur is een eigentijds interpretatie van de breed gewaardeerde jaren #30-stijl, maar met een eigen uitstraling, die zich onderscheid van het oude ziekenhuis en ook van de bestaande vooroorlogse bebouwing. De nieuwbouw vormt qua stedenbouw en architectuur één geheel. Er wordt gewerkt met luifels, ornamenten, hoogte verschillen, afwisselend kappen en platte daken en verspringende rooilijnen om plasticiteit van het bouwblok te versterken.

Beheer en groenvoorzieningen

In de afgelopen maanden is deskundig groot-onderhoud uitgevoerd aan de bestaande bomen en de onderbegroeiing. Sterk overhangende takken zijn afgenomen en er is gericht gerooid om de te handhaven bomen in het nieuwe plan de meest gunstige groeiplaats te bieden.

Aan de H.J.P. Fesevurstraat is op verzoek van de overburen voor het poortgebouw van het oude ziekenhuis een nieuw hekwerk geplaatst om de toegankelijkheid van het bestaande parkeerterrein te beperken en daarmee de overlast in de avonduren en weekenden. In de toekomstige situatie zal het hemelwater volledig worden opgevangen en geïnfiltreerd in het terrein. Dit zal dus niet zoals elders via een hemelwater-rioolsysteem worden afgevoerd. Om wateroverlast te voorkomen, zal het terrein plaatselijk worden opgehoogd zodat het goed aansluit op het niveau van de omliggende straten en zo worden aangelegd dat hemelwater zo snel mogelijk de bodem in of afstroomt naar de aan te leggen wadi’s op de laagste punten in de Geertruidentuin langs de Ceintuurbaan.

Toelichting planaanpassingen 2018 - 2019 - Artist Impression - Geertruidentuin Deventer

Procedure en planning

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het aanpassen van het concept Masterplan. Dit wordt niet alleen besproken met de bewoners aan de Brinkgreverweg, maar ook voorgelegd aan de overige direct omwonenden van de Geertruidentuin op 31 januari 2019 evenals aan de PlanAdviesRaad van de gemeente.

Eventuele opmerkingen kunnen waar nodig worden verwerkt, zodat medio februari 2019 het concept masterplan kan worden aangeboden voor een gemeentelijke toetsing aan de vigerende ruimtelijke eisen en beheeraspecten.

Na deze toetsing wordt in maart 2019 een brede informatieavond gehouden voor de inwoners van de ziekenhuisbuurt, zoals in mei 2018.

Vervolgens kan het plan eventueel met de nodige kanttekeningen of opmerkingen ter besluitvorming worden voorgelegd aan het College van B&W en de Gemeenteraad in mei/juni 2019.

Inmiddels zijn ook de voor het bestemmingsplan vereiste ruimtelijke onderzoeken uitgevoerd. Deze worden de komende maanden aangepast op het actuele plan.

Bij goedkeuring van het Masterplan in juni 2019 kan het nieuwe Bestemmingsplan mogelijk nog in 2019 worden vastgesteld. Dit biedt dan het juridisch kader voor het verstrekken van de benodigde vergunningen voor de beoogde nieuwbouw en de herbestemming van het oude ziekenhuis.

Gedurende deze procedures wenst Synchroon de globale ontwerpen verder uit te werken, een aannemer te zoeken en in het najaar van 2019 de verkoopvoorbereidingen te starten. De werkelijke start van de verkoop kan naar verwachting in het voorjaar van 2020 kunnen plaatshebben en de start van de eerste bouwactiviteiten mogelijk nog voor de kerst van 2020.

Het bovenstaande betreft een Indicatieve planning op hoofdlijnen, e.e.a. afhankelijk van concept Masterplan.